Arveetterforskning

Arvinger

Hvis du har blitt kontaktet av oss kan dette skyldes at vi tror du eller noen du er beslektet med kan være arvinger eller arveberettiget i et dødsbo hvor Nordic Search Partner er engasjert for å identifisere og oppspore boets arvinger. Det er ofte snakk om et utestamentert dødsbo, det vil si et bo hvor en person har gått bort uten å etterlate seg et gyldig testamente.

Etterforskning for å finne arvinger

Det ligger ofte mye arbeid til grunn før vi klarte å oppspore deg – uker og måneder med etterforskning i arkiver og andre kilder i inn- og utland. I de fleste tilfeller har vi gjennom slektsforskning satt sammen et familietre, eller vi er i gang med å innhente informasjon til dette formål.

Dette er nødvendig for å kunne fastslå at vi har funnet alle arveberettigede personer i henhold til gjeldende arvelov der dødsboet administreres. Vi gir gjerne våre klienter en kostnadsfri kopi av dette omfattende arbeidet (familietre) så snart bobehandlingen er ferdigstilt og boets midler er fordelt.

Representere dine interesser

For at du skal få din rettmessige del av dødsboet må det legges frem et krav om arvedel på dine vegne. I den forbindelse vil det være nødvendig med assistanse fra en lokal advokat for å representere dine interesser i de mange høringer og andre møter som vil finne sted hos den lokale skifteretten.

Arvinger og etterforsker

Underveis i prosessen vil Nordic Search Partner fungere som et bindeledd mellom potensielle arvinger og vår advokat. Vi vil holde deg informert om status i saksbehandlingen og være tilgjengelig for ytterligere spørsmål du måtte ha.

Alt arbeid utføres på dine vegne

Alt nødvendig arbeid i saken utføres av Nordic Search Partner og våre samarbeidspartnere. Partnerne i Nordic Search Partner har lang erfaring med internasjonale arveprosesser, og du kan derfor føle deg trygg på at vi vil ivareta dine interesser på en profesjonell måte.

Hvem betaler for arbeidet som utføres?

Det påløper alltid en del kostnader forbundet med Nordic Search Partners etterforskning og dokumentasjonsinnhenting, samt til advokaten som representerer dine interesser. Disse kostnadene dekkes i sin helhet av Nordic Search Partner og arvinger vil ikke belastes for noe av dette.

Vi arbeider ut fra en honorarstruktur basert på en prosentandel av en eventuell arv du mottar fra boet. Vi får kun betalt det avtalte honorar hvis vi vinner frem med ditt krav i retten, og det blir en utbetaling fra boet. Vårt honorar trekkes fra din arvedel før resterende utbetales til deg. Vi vil aldri be deg forhåndsbetale honorar til oss.

Hvis det skulle vise seg at det enten kun er gjeld i boet eller at du ikke vinner frem med ditt krav i retten, vil det ikke påløpe noen kostnader for deg. Nordic Search Partner og våre samarbeidspartnere dekker i sin helhet alle kostnader i forbindelse med arbeidet som er lagt ned av oss.

Arkiverte filer

Vi kan bistå arvinger i hele prosessen fra A til Å. Dette innebærer blant annet dokumentasjonsinnhenting på vegne av våre klienter, samt oversettelser av dokumentene til lokalt språk, da boene ofte kommer fra utlandet.

Videre vil vi fremlegge krav om en del av dødsboet, representere våre klienters interesser i alle møter hos Skifteretten, og om nødvendig stille som ekspertvitner for å bekrefte at alle arveberettigede er funnet.

Arveprosessen

Arveprosesser av denne type er tidkrevende og det er ikke uvanlig at bobehandlingen tar fra 6-18 måneder, og i noen tilfeller lengre tid.

Se følgende prosessbeskrivelse som viser noen av fasene i en sak fra start til slutt.

Arvinger etterforskning